Smart City Innovative Research Academy (SCiRA)

Headline Smart City
Brand Smart City Innovative Research Academy (SCiRA)
Description ผลงานการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ อบรม ให้บริการวิชาการ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเมือง
Advantages of product เป็นงานบริการวิชาการและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้าน Smart City
Type of product or service Smart City
Please specify  the product type  Smart City Research
Industries & Business targeted ทุกภาคส่วน
Brand’s Country of Origin  ประเทศไทย
Company name Smart City Innovative Research Academy (SCiRA)
Company Description สำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ (SCiRA) เป็นหน่วยงานภายใต้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีจุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์ผลงานผ่านการวิจัย สร้างองค์ความรู้ อบรม ให้บริการวิชาการ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน