Rewastec Co., Ltd.

Headline  เม็ดพลาสติกและเส้นเชือกพลาสติกรีไซเคิล
Brand Rewastec
Description  เม็ดพลาสติกและเส้นเชือกพลาสติกรีไซเคิล ผสมวัตถุดิบ จากขยะทางการเกษตร ที่มีความชื้นสูงได้ดีซึ่งได้ผ่านมาปรับปรุงสูตรจนมีคุณสมบัติเชิงกลที่ดีมีความยืดหยุ่น ทนทานต่อการดึงยืด ต้านทานต่อแรงกระแทกและมีความความแข็งแรงดัด วัสดุที่ได้ออกมาจะให้สีแบบธรรมชาติตามสีของวัสดุทางการเกษตรที่นำมาผสม รวมถึงมีกลิ่นอ่อน ๆ ติดอยู่ด้วย วัสดุเม็ดและเชือกพลาสติกนี้สามารถนำไปฉีดขึ้นรูปได้ตามต้องการ เช่น บรรจุภัณฑ์ ภาชนะ เชือกป่าน หวายเทียม ที่นำไปเป็นผลิตเป็นสินค้าหัตถกรรมได้หลากหลายรูปแบบ
Advantages of product วัสดุที่ได้ออกมาจะให้สีแบบธรรมชาติตามสีของวัสดุทางการเกษตรที่นำมาผสม รวมถึงมีกลิ่นอ่อน ๆ ติดอยู่ด้วย และมีสมบัติความยืดหยุ่น (Elongation) การทนทานต่อการดึงยืด (Tensile strength) การต้านทานต่อแรงกระแทก(Impact strength) และมีความความแข็งแรงดัด (Flexural Strength) เพิ่มมากยิ่งขึ้น
Type of product or service Smart Environment
Please specify  the product type  เม็ดพลาสติกและสินเชื่อพลาสติกรีไซเคิล
Industries & Business targeted อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และอุตสาหกรรมพลาสติก
Brand’s Country of Origin  Thailand
Company name Rewastec co., ltd.
Company Description บริษัท รีเวสเทค จำกัด เป็นบริษัทที่นำพลาสติกมาเข้ากระบวนการรีไซเคิล แล้วนำมาผสมกับเส้นใยเซลลูโลสที่สังเคราะห์จากฟางข้าว ตามสัดส่วนที่กำหนด จากนั้นนำส่วนผสมและ condition ส่งไปให้บริษัท partner เพื่อผลิตเป็นเม็ดพลาสติก พร้อมตรวจสอบคุณภาพให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า แล้วส่งเม็ดพลาสติกทางเลือกใหม่ให้ลูกค้าเมื่อตรงตามความต้องการ และทำการขึ้นรูปเส้นเชือกพลาสติกรีไซเคิล