ย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้

(Maejo Agriculture and Food Innovation District)

Headline ย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้ (Maejo Agriculture and Food Innovation District)
Brand ย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้ (Maejo Agriculture and Food Innovation District)
Type of product or service Smart Environment , Innovation District
Please specify  the product type   Innovation District
Company name  ย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้ (Maejo Agriculture and Food Innovation District)
Company Description วิสัยทัศน์เป็นศูนย์รวมของนวัตกรรมเกษตรและอาหาร เพื่อสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง ที่นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนบนพื้นฐานของสิ่งแวดล้อมที่ดี” เป้าหมายเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตอบโจทย์ Bio Circular Green Economy และ SDG • เป็น Catalyst unit พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจากการเกษตร ด้วยนวัตกรรมเกษตรเทคโนโลยี นวัตกรรมเกษตรพร้อมใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Famers) SME Start up ที่มีศักยภาพปรับตัวรับความแปรปรวนของสภาพอากาศ และการผลิตตามความต้องการของตลาดคุณภาพ (ลดความเหลี่ยมล้ำในการพัฒนาตนเอง การเข้าถึงความรู้และเทคโนโลยี) กลยุทธ์สร้าง Innovation Ecosystem และพัฒนาเครือข่าย มีระบบการจัดการเทคโนโลยี และองค์ความรู้ มีฐานข้อมูล เพื่อการพัฒนาเกษตรและอาหาร รวมทั้งติดตามประเมินผล เพื่อปรับกลยุทธ์ (PDCA) • พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาทักษะนวัตกร รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เครือข่าย และหน่วยการผลิตในห่วงโซ่อุปทานสร้างกำลังคน รวมทั้งมีพื้นที่ประลองกำลังปัญญาและเครื่องมือ สิ่งอำนวยความสะดวกรองรับในพื้นที่