GIS CO., LTD.

 

NOSTRA LOGISTICS
เทคโนโลยี All In One (AIO) จะช่วยผู้ประกอบการขนส่งในการควบคุม ตรวจสอบ และดูแลพฤติกรรมการขับรถของพนักงานขับรถได้แบบเรียลไทม์ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับรถและลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมาก
Company name GIS CO., LTD.
Booth number C42

TMS หรือ Transportation Management System คือ ระบบบริหารจัดการงานขนส่ง ที่ช่วยจัดการทรัพยากรงานขนส่ง เช่น รถ พัสดุสินค้า จัดลำดับเส้นทางการจัดส่งสินค้าที่ดีที่สุด การแบ่งงานที่เหมาะสม ควบคุม เพิ่มความปลอดภัยตลอดการเดินทางขนส่ง พร้อมลดเวลา และควบคุมต้นทุนค่าขนส่งสินค้า

NOSTRA LOGISTICS ePOD เป็นเครื่องมือที่จะช่วยเปลี่ยนรูปแบบการทำงานแบบ Manual ให้อยู่ในรูปแบบ Digitalization ทำให้การจัดเก็บข้อมูลการขนส่งและกิจกรรมระหว่างการขนส่งเป็นแบบ Real time ด้วยแอปพลิเคชั่นที่รับ-ส่งข้อมูลออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง และเปลี่ยนความยุ่งยากในการปรับเปลี่ยนคำสั่งในการจัดส่งงานแบบเดิมให้สามารถจัดการได้ทันทีผ่านแอปพลิเคชั่น สามารถสรุปรายงานต่างๆ ได้อย่างละเอียดแม่นยำและเป็นระบบผ่านการใช้ NOSTRA LOGISTICS Web Application ที่สามารถสืบค้นได้โดยง่าย