WTW, YSI, GRIMM

จำหน่ายเซนเซอร์วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านน้ำ อากาศ เสียง ด้านอาชีวอนามัยและการเตือนภัยธรรมชาติ

Description :
เป็นเซนเซอร์ที่ได้รับรองมาตรฐานจากยุโรปและอเมริกา มีความละเอียดและความแม่นยำสูง สามารถปรับเทียบกับสารมาตรฐาน หรือ วิธีสอบเทียบตามมาฐานสากล ใช้ในการอ้างอิงตามกฎหมายของทั้งภานในประเทศไทยและระดับนานาชาติ
Type of Product or Service :

เซนเซอร์วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านน้ำ อากาศ เสียง ด้านอาชีวอนามัยและการเตือนภัยธรรมชาติ

Company Name :

Green Banyan Co., Ltd.

Company Description :

เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เซนเซอร์วัดคุณภาพ น้ำ อากาศ เสียง ตลอดจนเป็นศูนย์บริการลูกค้าประจำประเทศไทยมากว่า 20 ปี

Booth number E23