DTC Smart Pole

DTC

Description :
Smart Pole เสาไฟอัจฉริยะ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีกว่า ก้าวสู่ยุค Smart City (เมืองอัจริยะ) ไปกับ DTC Smart Pole อีกหนึ่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้วยระบบเสาอัจฉริยะที่รวบรวมเทคโนโลยีต่างๆ ที่ทันสมัย มาพร้อมกับมัลติฟังก์ชัน ผสมผสานกับเสาไฟส่องสว่าง ไม่ว่าจะเป็นกล้อง CCTV เพื่อความปลอดภัยในชุมชน ระบบตรวจสอบสภาพอากาศ หรือจอประชาสัมพันธ์ข่าวสาร Smart pole จะช่วยบันทึก จัดเก็บ และส่งต่อข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน นอกจากนี้อุปกรณ์ถูกออกแบบเพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย และความปลอดภัยสอดคล้องกับ การพัฒนาเมือง “ไทยแลนด์ 4.0”
Advantages of Product :
เราเป็นบริษัทชั้นนำ ด้านการบริหารจัดการขนส่งสินค้าด้วยเทคโนโลยี GPS และให้บริการทางนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี หรือ IoT Solutions โดยมีประสบการณ์มากกว่า 26 ปี พร้อมพนักงานมากกว่า 400 ชีวิต ด้วยทุนจดทะเบียน 602.5 ล้านบาท บริษัทได้พัฒนาระบบ SMART CITY SOLUTION หรือระบบบริหารการจัดการองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นระบบ All in one เพื่อช่วยบริหารจัดการงานในหน่วยงานต่างๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดการทำงานซ้ำซ้อน ลดต้นทุนด้านทรัพยากรบุคคล การจัดการเอกสาร เพิ่มความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูลให้อยู่บนระบบ Cloud ที่มีเสถียรภาพสูง เพิ่มความปลอดภัยและความไว้วางใจของประชาชน ทั้งยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงานต่างๆในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่
Type of Product or Service :

Smart Telecom, Smart Domotics, Smart Environment, Smart Mobility, Smart Healthcare

Industries & Business Targeted :

ทั้งภาครัฐบาล และเอกชน

Company Name :

บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

Company Description :

บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เป็นอันดับหนึ่งในการขายสินค้า และบริการด้าน GPS Tracking และ IoT Solutions ซึ่งให้บริการในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2539 จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการพัฒนา Smart City Solutions หลายรูปแบบสำหรับองค์กรชั้นนำหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง Smart City Solutions จะช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรและหน่วยงานของท่าน ในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาต่อยอดและให้บริการแก่ประชาชน

Booth number B24, B25