Conferences & Seminars

การจัดการของเสีย (Waste Management)

การจัดการของเสีย (Waste Management)

ขับเคลื่อนเมืองด้วยแพลตฟอร์มข้อมูล

ขับเคลื่อนเมืองด้วยแพลตฟอร์มข้อมูล

International Workshop

International Workshop

การจัดการของเสีย (Waste Management) ในขบวนการก่อสร้างอย่างไรให้ยั่งยืน

November, 24

15:00 - 16:00 HRS.

ขับเคลื่อนเมืองด้วยแพลตฟอร์มข้อมูล

November, 22

15:00 - 18:00 HRS.

International Workshop

November, 22-23

15:00 - 18:00 HRS.