เอไอไนน์ (Ai9)

Headline AI Voice & Digital Assistant
Brand CUICUI Survey
Model
Description คุ้ยคุย เซอร์เวย์” (CUICUI Survey Platform) เป็นแพลตฟอร์มสำหรับสำรวจและวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้าด้วยเสียงพูด สามารถเชื่อมต่อกับระบบ call center เพื่อสอบถามความคิดเห็นพร้อมวิเคราะห์ sentiment ของลูกค้าอัตโนมัติ แพลตฟอร์ม CUICUI Survey สามารถวิเคราะห์ความคิดเห็นเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบด้วยโมเดล Sentiment Analysis นอกจากนั้นสามารถวิเคราะห์วัตถุประสงค์ (Intent) เช่น เป็นคำถาม ความคิดเห็น ใช้ภาษาหยาบคายหรือไม่เหมาะสม หรือเป็นข้อเสนอแนะ เป็นต้น และสามารถจัดหมวดหมู่ (Topic) ของข้อความได้ เช่น กระบวนการให้บริการ ความรวดเร็วในการบริการ
Advantages of product สำรวจและวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้าด้วยเสียงพูด และแสดงผลการวิเคราะห์เป็น dashboard แบบ real-time
Type of product or service Smart Telecom , Smart Domotics , Smart Industry and Retail , Smart Mobility , Smart Healthcare
Please specify  the product type  AI Voice Technology
Industries & Business targeted exhibition, conference center, retailer, hospital, shopping malls
Brand’s Country of Origin Thailand
Company name  เอไอไนน์ (Ai9)
Company Description บริษัท เอไอไนน์ คือ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี AI ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เราเน้นเทคโนโลยี AI 3 ด้าน ได้แก่ (1) ถอดเสียง พูดเป็นข้อความ (AI Voice Transcription) (2) สร้างเสียง พูดอัตโนมัติ (AI Voice Generation) (3) วิเคราะห์ภาษา และข้อความ (NLP and Text Analytics) เอไอไนน์ ให้บริการและพัฒนาโซลูชัน ดังนี้ถอดเสียงและสรุปการประชุมสร้าง subtitle อัตโนมัติถอดเสียงและวิเคราะห์ไฟล์เสียง call center – สร้าง voicebot สำ หรับ call center – สร้างเสียง announce สำ หรับให้บริการ เช่น โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า call center – สัมภาษณ์และสำ รวจความคิดเห็นของลูกค้าและพนักงานในองค์กร