สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 

Headline A-MED Telehealth แพลตฟอร์มบริการแพทย์ทางไกล
Brand A-MED Telehealth
Description สวทช. โดยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์พัฒนาเอ-เมด เทเลเฮลท์ (A-MED Telehealt) แพลตฟอร์มบริการแพทย์ทางไกลเพื่อใช้ดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในสถานกักตัว มีหน่วยที่ให้บริการทางการแพทย์ เช่น โรงพยาบาลของรัฐ/เอกชน คลินิก ที่สนใจใช้ในการติดตามอาการ รักษา ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ปัจจุบันขยายผลการใช้งานสู่กลุ่มร้านขายยา และเตรียมความร่วมมือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และกรมการแพทย์ พัฒนาขยายผลสู่ เอ-เมด โฮมวอร์ด (A-MED Home Ward) ระบบบริกานดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยที่บ้าน รองรับการดูแลผู้ป่วยได้หลากหลายโรคและให้บริการได้สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และทันเหตุการณ์
Advantages of product แพลตฟอร์มบริการแพทย์ทางไกลเพื่อใช้ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ในส่วนการติดต่อกับหน่วยบริการสามารถติดต่อผ่าน Line OA ของหน่วยงานได้โดยตรง ไม่ต้องติดตั้งแอพเพิ่ม ปัจจุบันขยายผลการใช้งานสู่กลุ่มร้านขายยา และพัฒนาขยายผลสู่ เอ-เมด โฮมวอร์ด (A-MED Home Ward)
Type of product or service Smart Healthcare
Please specify  the product type  Smart Healthcare
Industries & Business targeted หน่วยบริการด้านสุขภาพ
Brand’s Country of Origin ประเทศไทย
Company name  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
Company Description สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร