มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 

Headline โครงการวิจัย เรื่อง “ต้นแบบระบบนิเวศเมืองคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่ กรณีศึกษาการพัฒนาระบบโครงข่ายขนส่งสาธารณะเมืองโคราช (A Model for Low Carbon & Livable City Urban Ecosystems : A Case Study of the Development of Public Transportation Network System in Korat City)”
Brand หลักสูตรนวัตกรรมเมืองฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Description พัฒนาระบบข้อมูลเปิดอัจฉริยะสำหรับการพัฒนาต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่ พัฒนาระบบโครงข่ายขนส่งสาธารณะสู่ต้นแบบเมืองอัจฉริยะสังคมคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่ กรณีศึกษาเมืองโคราช ยกระดับความรู้การพัฒนาเมืองของชาวโคราชสู่ความเป็นสังคมและเมืองคาร์บอนต่ำที่น่าอยู่
Advantages of product การเชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงานภายในเมือง สู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ
Type of product or service Smart Energy , Smart Environment , Smart Mobility , City Open Data Platform
Please specify  the product type  Platform บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ
Industries & Business targeted บริษัทเทคโนโลยี สู่หน่วยงานท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Brand’s Country of Origin ไทย
Company name มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Company Description มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มียุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับทิศทาง การเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก บริบทประเทศ และบริบทของมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 2 ที่มุ่งยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและอุตสาหกรรมของประเทศ มีการปฏิรูประบบการบริหาร การปรับเปลี่ยนหลักสูตร และการเรียนการสอนให้ทันสมัย เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ผลิตกำลังคนคุณภาพสูง ให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ต่อยอดเป็นนวัตกรรมเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน