ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Department of Biomedical Engineering, Mahidol University

 

Headline Service Robot in Hospital
Brand BART LAB AGV
Description หุ่นยนต์บริการขนส่งโลจิสติกส์ในโรงพยาบาล เหมาะสำหรับการใช้งานการขนส่งภายในอาคารที่มีตารางงานซ้ำๆทุกวัน สามารถดูแลและนำส่งยา เวชภัณฑ์ อาหารหรือเอกสารได้จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีระบบนำทางแบบใช้แผนที่ ร่วมกับระบบหลบหลีกสิ่งกีดขวาง ทำให้หุ่นยนต์สามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สุด ตู้เก็บนิรภัยสามารถออกแบบใหม่ให้เหมาะสมกับกรอบงานการบรรทุกได้ ไม่ว่าจะเป็นตู้ใส่ยาขนาดเล็กนำส่งหลายห้อง ตู้ใส่ถุงน้ำเกลือหรืออาหารเหลวขนาดใหญ่หรือแม้กระทั่งตู้เก็บยารักษาอุณหภูมิ ใช้งานได้ต่อเนื่อง 4 ชั่วโมง ยังอยู่ในขั้นตอนการวิจัยการทำงานร่วมกันหลายตัวและการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้
Advantages of product หุ่นยนต์บริการทำงานอัตโนมัติ
Type of product or service Smart Domotics , Smart Industry and Retail , Smart Mobility
Please specify  the product type   หุ่นยนต์บริการในโรงพยาบาล
Industries & Business targeted งานวิจัยนวัตกรรม โรงพยาบาลหรือโรงแรม
Brand’s Country of Origin ไทย
Company name  ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Department of Biomedical Engineering, Mahidol University
Company Description ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ เปิดสอนหลักสูตรครบถ้วนตั้งแต่ ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก มีความร่วมมือทางด้านงานวิจัยที่เข้มแข็งระหว่างคณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์และสุขภาพของมหาวิทยาลัย เช่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะเภสัชศาสตร์ คณะทันตแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะสัตวแพทย์ และคณะวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์เป็นภาควิชาฯ ที่เน้นการวิจัยอย่างจริงจัง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายมหาวิทยาลัยวิจัย อันสำคัญของมหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ภาควิชาฯ ได้สร้างความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรระดับนานาชาติทั่วโลก เพื่อที่จะเผยแพร่ส่งเสริมและเทียบวัดงานวิจัยของภาควิชาฯ ให้อยู่ในระดับชั้นนำของวงการวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ของโลก