บริษัทซอฟท์ โปรดัคท์ จำกัด

 

Headline  SOFT PRODUCT
Brand SOFT PRODUCT
Model
Description AR-CMMS เป็นแพลตฟอร์มสำหรับงานบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรเชิงป้องกัน ที่ต้องทำตามขั้นตอนปกติได้ครบทั้งหมด เช่น งานรับแจ้งปัญหา งานจัดทำแผนเชิงป้องกัน ประเมินค่าใช้จ่ายและวัสดุที่ใช้ งานติดตามปัญหา หรือ แผนงานและออกแบบใบแจ้งซ่อม งานบันทึกผลการซ่อมและปรับสถานะ เป็นต้น
Advantages of product 1.ลดปัญหาและค่าใช้จ่ายในงานบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร และเพิ่มรายได้ให้กับองค์กร 2.เพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานตรวจเช็ค โดยส่วนใหญ่ระดับการศึกษาจะเป็น ปวช. ปวส. ที่ยังไม่ถึงผู้เชี่ยวชาญ 3.เข้ามาช่วยงานจัดการด้านพลังงานของโรงงานโดยเฉพาะโรงงานขนาดเล็ก-กลาง ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกระทรวงอุตสาหกรรม 4.ปรับเปลี่ยนการทำงานเข้าสู่ Industry 4.0 เพิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน 5.เกิด Big Data ในงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรของโรงงาน
Type of product or service Smart Telecom , Smart Industry and Retail
Please specify  the product type  – Smart Telecom (Mobile Network, Ai, IOT, Communication infrastructure, Social Network, Data Network) – Smart Industry and Retail (Warehouse Management System, Online Platform, Robotic, Banking System, Intelligent Shopping, Retail Visual Merchandising, Vending Management System, Logistic Tracking System)
Industries & Business targeted กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
Brand’s Country of Origin ประเทศไทย
Company name บริษัทซอฟท์ โปรดัคท์ จำกัด
Company Description บริษัทซอฟท์ โปรดัคท์ จำกัด ทำเกี่ยวกับการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่นำเทคโนโลยีมาช่วยบริหารและจัดการภายในองค์กรทั้งด้านบริหาร การเงิน บัญชี จัดซื้อ การขาย การผลิต (MRP) คลังสินค้า การจัดส่ง งานบุคคล และการตรวจเช็คและซ่อมบำรุง AR-CMMS